Utvärdering av rapport från ett kvalitetssäkringsprogram.

Rapporter

Tolkningshjälp för Equalis resultatrapporter

Equalis publicerar ett flertal olika typer av rapporter. Nedan kan du hitta en generell beskrivning av våra sammanställningar samt en förteckning över alla rapporter med en nedladdningsbar tolkningshjälp (finns endast för några rapporter). Använd gärna dessa informationsblad nästa gång du granskar din resultatrapport.

Generell beskrivning

P016. Beräkningar och diagram

Allmän beskrivning av Equalis sammanställningar

 

Översiktsrapporter - Sammanställning av omgångens samtliga resultat.

P036. Metodöversikt - Numerisk

Översiktlig sammanställning av omgångens samtliga resultat på kvotskalan.

Ersätter P013. Översiktslista - Numerisk

P013. Översiktslista - Numerisk
(OVL)

Översiktlig sammanställning av omgångens samtliga resultat på kvotskalan.

Översiktslista - Text (OVLTXT)

Översiktlig sammanställning av omgångens samtliga resultat på ordinal- eller nominalskalan.

 

Kommentarslistor - Sammanställning av omgångens samtliga resultat och kommentarer.

Kommentarslista - Numerisk
(KOM2)

Översiktlig sammanställning av omgångens samtliga resultat på kvotskalan samt angivna kommentarer.

Kommentarslista - Text
(KOMTX2)

Översiktlig sammanställning av omgångens samtliga resultat på ordinal eller nominalskalan samt angivna kommentarer.

 

Grupprapporter - Sammanställning av alla resultat i sin egen resultatgrupp (t.ex. ett landstings alla lab).

Grupprapport 1
(GRP1)

Översiktlig sammanställning av resultatgruppens alla resultat samt jämförelse mot samtligas resultat.

Grupprapport 2
(GRP2)

Översiktlig sammanställning av resultatgruppens alla resultat samt jämförelse mot den egna rapportgruppens (t.ex. fabrikat, instrument, metodprincip) resultat.

 

Resultatrapporter - Sammanställning av det egna resultatet
Individuell för varje deltagare. Visar hur det egna resultatet förhåller sig till övriga deltagares resultat

Laboratorielista
(LAB)

Innehåller uppgifter om det egna resultatet i listform. Finns både för numeriska och text resultat.

Histogram
(HIS)

Resultatsammanställning i form av histogram.

HistoCusum
(HICU)

Resultatsammanställning med detaljerad statistik över aktuell omgångs resultat samt histogram.

Deltagarens avvikelse över tid visas i ett Cusum-diagram.

HistoShewart
(HISH)

Resultatsammanställning med detaljerad statistik över aktuell omgångs resultat samt histogram.

Deltagarens avvikelse över tid visas i ett Shewart-diagram.

Avvikelse
(AVV)

Resultatsammanställning med information om avvikelse för det egna resultatet. Samtliga deltagares avvikelse visas i ett avvikelsediagram. Två olika diagram visar deltagarens avvikelse från tidigare omgångar (per omgång och per nivå).

P015. AvvikelseKomp
(AVVKOMP)

Som AVV men med mer detaljerad statistik samt med två komponenter per sida.

P017. Multirapport
(MUL)

Resultatsammanställning innehållande detaljerad statistik för aktuell omgång med både avvikelsediagram samt histogram. Tidigare resultat visas per omgång samt per nivå.

Rapporten är anpassad för jämförelse mot Equalis kvalitetsmål.

P035. Resultatrapport - Numerisk

Rapporten är uppdelad i två delar.

Den inledande delen innehåller en översiktlig tabell som snabbt ska ge information om egen avvikelse jämfört med förväntat svar.

Del två innehåller mer detaljerad statistik per komponent samt en översikt som visar hur den egna avvikelsen legat över tid och i förhållande till nivå.

Ersätter P017. Multirapport.

P038. Resultatinformation - Kvalitetsindikatorer inom patologi

Resultatrapporten för kvalitetsindikatorer är unik för varje deltagande klinik.

Rapporten är uppdelad i två delar. Den inledande delen innehåller en översiktlig tabell som snabbt ska ge information om klinikens egna resultat/uppgifter. Del två innehåller mer detaljerad statistik per indikator/komponent samt en grafik över alla klinikers resutlat.

HistogramOrdinal
(HIS)

Resultatsammanställning med histogram och historik på ordinalskalan.

 

 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807