Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Remissyttrande

EU-direktiven om medicintekniska produkter och medicintektinska produkter för in vitro diagnostik är under uppdatering.

Under hösten 2012 har förslag till europaparlamentet och rådets förordning om medicintekniska produkter och förordning om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik har varit ute på remiss i Sverige. Förordningarna är tänkta att ersätta nu gällande direktiv inom området. Equalis har lämnat ett remissyttrande till Socialdepartementet. Den viktigaste frågan i vårt yttrande är att vi önskar ett klargörande om huruvida provmaterial för extern kvalitetssäkring ska omfattas av de nya föreskrifterna eller inte. I nu gällande direktiv är sådant material uttryckligen undantaget.

Yttrande från Equalis

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807