Bedömning av resultat

För varje omgång i ett kvalitetssäkringsprogram gör vi en sammanställning av deltagarnas resultat och bedömer resultatens kvalitet.

Resultaten jämförs mot varandra och mot det förväntade resultatet. När tillämpligt jämförs resultaten även mot kvalitetsmål för analytisk prestanda, framtagna för användning i Equalis program för extern kvalitetssäkring. Vilka kvalitetsmål som används framgår av respektive resultatrapport.

P016 Beräkningar och diagram