Foto: Institutionen för hälsa, vård och samhälle,
Lunds universitet

Arbets- och lungfysiologi

Extern kvalitetssäkring för framför allt arbetsprov, lungfunktion och ergospirometri.

Kvalitetssäkringsprogram inom området
> Kvalitetssäkringsprogram inom området

Equalis expertgrupp för arbets- och lungfysiologi
Hans Hedenström, Akademiska sjukhuset, Uppsala, gruppens ordförande
Marie Boström, Stockholm
Lennart Jorfeldt, Stockholm
Per Nivedahl, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Anette Rickenlund, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm
Maria Vikberg, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall
Kent Wall, Universitetssjukhuset, Örebro
Anita Wisén, Lunds universitet, Lund

Användarmöte
> Kommande
> Tidigare

Presentation av området
Arbetsprov används i mycket stor omfattning vid utredning av hjärt- och lungfunktion, till exempel vid diagnostisering av ischemiska hjärtsjukdomar. Undersökningen är viktig då den kan leda till att patienter t.ex. frias från misstanke om kärlkramp eller utreds vidare med kranskärlsröntgen. På senare tid har arbetsprov med bestämning av syreupptag blivit vanligare och används ofta vid svår hjärtsvikt och utredning inför eventuell hjärttransplantation. Lungfunktionsundersökningar har en central plats vid diagnos och behandling av två av våra vanligaste sjukdomar; astma och KOL, där korrekta mätningar och bedömningar, samt förståelse för de vedertagna riktlinjerna är centralt för att över- respektive underdiagnostik skall undvikas.

Extern kvalitetssäkringsverksamhet är ett användbart verktyg för att skapa nationella riktlinjer och konsensus, samt för utbildning och utveckling av metoderna. Den externa kvalitetssäkringsverksamheten inom Equalis syftar till att ge utövare av arbets- och lungfysiologi möjlighet att stämma av och jämföra sina bedömningar med andra centras, och med expertgruppens, och att stimulera till intern diskussion om utförande, mätprinciper och bedömningsgrunder.

Länkar
SFKF

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807